top of page

WYKSZTAŁCENIE:

 • Ukończyłam historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 • Studia podyplomowe w SGGW – Akademia Rolnicza w Warszawie, kierunek: Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Założeń Ogrodowych,.

 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Pracowałam ponad 30 lat w urzędach konserwatorskich, z tego 10 lat w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków. Następnie, w latach 2008–2010 współpracowałam z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowując specjalistyczne opinie w postępowaniach odwoławczych dotyczących ochrony zabytków.

 • Pracowałam również w firmie, która zajmuje się m.in. adaptacją obiektów zabytkowych, co pozwoliło mi na praktyczne uczestniczenie w  procesie inwestycyjnym w takich obiektach.

 • W latach 1993-2000 byłam rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki w specjalności „program i przygotowanie prac konserwatorskich”.

 • W latach 2003-2007 prowadziłam konwersatorium „Ochrona i konserwacja zabytków” na kierunkach  historii kultury i historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • W latach 2006, 2008-2010 – prowadziłam wykłady „Propedeutyka konserwacji zabytków” na SGGW, kierunek Konserwacja Drewna Zabytkowego.

 • W latach 2008–2010 współpracowałam z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowując specjalistyczne opinie w postępowaniach odwoławczych dotyczących ochrony zabytków.

 • Od 1999 do chwili obecnej prowadzę wykłady „Zagadnienia prawne związane z ochroną zabytkowych zespołów zieleni” na kursie dla inspektorów nadzoru  konserwacji zieleni w NOT – SITO w Warszawie.

 • W 2011 r., jako ekspert z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczyłam w przygotowaniu projektu podstawy programowej kształcenia w zakresie zawodu technik renowacji elementów architektury. Zawód ten został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).

 • W 2011 r. byłam członkiem „Zespołu doradczego do spraw kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego”, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • W 2011 r. byłam konsultantem w projekcie „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź –Warszawa”.

 • W trakcie pracy w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w II połowie 2018 r. koordynowałam i czynnie uczestniczyłam w przygotowaniu STANDARDÓW DOKUMENTACJI, BADAŃ I KONSERWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH, NIERUCHOMYCH I ARCHEOLOGICZNYCH. Standardy dotyczące zabytków archeologicznych, zabytków techniki i zabytków zieleni zostały przesłane przez Generalnego Konserwatora Zabytków do wojewódzkich konserwatorów zabytków jako obowiązujące wytyczne do stosowania w ich pracy

 

 • Prowadziłam również szkolenia z zakresu procedur, projektowania i procesu inwestycyjnego, związanych z zabytkami: dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy, dla społecznych opiekunów zabytków, dla Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, dla   Oddziałów Terenowych Krajowej Izby Architektów, (12 szkoleń na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa), dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Przeprowadziłam 2 wykłady pt. „Projektowanie w obiektach i zespołach zabytkowych” na Politechnice Lubelskiej oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.  

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA:

 • Jestem członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS - Komisji Ogrodów Historycznych i Krajobrazu Kulturowego. 

 • Jestem autorką książki: ,,Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych" wyd. I Presscom 2013, wyd. II Presscom 2018. Na zlecenie tego wydawnictwa prowadziłam szkolenia z zakresu procedur, projektowania i procesu inwestycyjnego, związanych z zabytkami. 

 • Jestem autorką artykułów związanych z problematyką ochrony zabytków, w tym publikacji w czasopismach „Przetargi publiczne” oraz „Inwestycje sektora publicznego”, a ostatnio także komentarzy w Dzienniku „Gazecie Prawnej”.

 • Zostałam odznaczona złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” oraz odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

bottom of page