top of page
Opracowania, analizy i ekspertyzy dotyczące wartości artystycznych, naukowych i historycznych zabytków 

 

  • Konsultacje dotyczące projektowania architektonicznego w obiektach i na obszarach zabytkowych

  •  Przygotowywanie wytycznych dotyczących wartości kulturowych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

  • Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami

  • Przygotowywanie programów prac konserwatorskich

  • Przygotowywanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowych zespołów zieleni

  • Przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz konsultacje dotyczące procedur administracyjnych w obiektach zabytkowych

  • Przygotowywanie projektów odwołań, zażaleń, wniosków i innych pism składanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy ochrony zabytków

  • Przygotowywanie strategii marketingowej i koordynacja procesu inwestycyjnego w obiektach zabytkowych

  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących praktycznego stosowania procedur w zakresie ochrony zabytków, w zależności od potrzeb: w ujęciu ogólnym lub w zakresie poszczególnych zagadnień, np. procedura postępowania ze znaleziskami w trakcie robót budowlanych lub prac ziemnych, uzyskanie dotacji ze środków publicznych na prace remontowo-konserwatorskie w zabytku, procedura dotycząca rewaloryzacji zabytkowych zespołów zieleni, procedura dotycząca procesu inwestycyjnego obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków itp.

  • Realizacja nagrań, produkcja, miks, mastering utworów muzycznych (informacje w zakładce CFNQ Records)

*Przypominam, że moje usługi szkoleniowe obejmują m.in. nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem oraz podnoszące poziom umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu. W związku z tym, usługi sfinansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych, np. ze środków unijnych zwolnione są z podatku VAT

bottom of page